มสธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์