ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย บ. ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด