มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน