60 Minutes Future Talk

60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้" ครั้งที่ 4:

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษา

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เซฟ-ที-คัท จำกัด ศึกษาดูงาน

อบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการเผยแพร่ความรู้การใช้เทคโนโลยี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TGDE

นิทรรศการงาน TICA Connect

Regional Cooperation Platform