งาน DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

การจัดนิทรรศการ DIGTAL THAILAND BIG BANG REGIONAL 2018 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ทาง TGDE

งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วม

บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ AR และ VR เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิธีลงนามความร่วมมือ"การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0" "Thailand Competition on Robotic and

มสธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

การจัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์

การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน