การวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

MOU มจพ.กับซีเมนส์ พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเปิด“ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์”H.E. Mr. Peter Prügel

งานสัมมนา อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0วันที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการและปรับแผนพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการและปรับแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันวันที่ 2-3

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี TGDE

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561ณ ชั้น 1 อาคาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย บ. ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Industry

การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนา Training the Trainers เรื่อง