คำถามที่พบบ่อย

สหกิจศึกษากับฝึกงานต่างกันอย่างไร

  • สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท/ผู้ประกอบการ และ มหาวิทยาลัยที่มีร่วมกัน (MOU) โดยนักศึกษาที่เรียนในโครงการสหกิจศึกษาจะมีโอกาสได้ไปทำงานในบริษัทที่มีความตกลงร่วมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
  • การฝึกงาน คือ นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานเอง ทางบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงาน ก็จะเป็นการฝึกงานทั่วไป เมื่อหมดช่วงฝึกงานแล้วก็แยกย้ายกันไป