• TGDE

เอกสารดาวน์โหลด

สหกิจศึกษา
ปฏิทินสหกิจศึกษา
เอกสารการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
เอกสารสำหรับสถานประกอบการ