การใช้งาน Template เอกสารคู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016

การใช้งาน Template เอกสารคู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016