การแยกไฟล์แสกน PDF, ด้วย Adobe Acrobat

การแยกไฟล์แสกน PDF, ด้วย Adobe Acrobat