การจัดหน้ากระดาษแนวตั้งรวมกับแนวนอนในไฟล์เอกสารเดียวกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013

การจัดหน้ากระดาษแนวตั้งรวมกับแนวนอนในไฟล์เอกสารเดียวกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013

หลักการและเหตุผล: ก่อนการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมMicrosoft Word 2013 ในแต่ละครั้ง ในเบื้องต้นโปรแกรมจะกำหนดลักษณะหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้ง ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนลักษณะหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนก็สามารถทำได้ แต่จะส่งผลให้หน้ากระดาษที่เป็นแนวตั้งเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้ใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ใช้วิธีการแยกเอกสารที่เป็นแนวตั้งกับเอกสารที่เป็นแนวนอนออกจากกัน โดยแบ่งเป็น 2 ไฟล์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่สะดวกต่อการจัดการเอกสาร ดังนั้นวิธีการที่นำเสนอต่อไปนี้จึงเป็นวิธีการที่สามารถช่วยในการจัดหน้ากระดาษแนวตั้งให้อยู่รวมกับหน้ากระดาษแนวนอนในไฟล์เอกสารเดียวกันได้