การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ

การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ

หลักการและเหตุผล: การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ พ..2551ข้อ21คือการจัดซื้อ/จ้างพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน500,000.-บาท การจัดซื้อ/จ้างวิธีนี้เปรียบเสมือนเป็นวิธีการจัดซื้อ/จ้างที่สามารถทำให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ของทุกวิธี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ ที่ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ: บุคลากรรับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคาที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
ข้อควรระวัง: ควรศึกษาหลักการจำแนกประเภทพัสดุ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุให้ถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง