กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน

อ่านต่อ

สหกิจศึกษามีประโยชน์อย่างไร?

อ่านต่อ

สหกิจศึกษาคืออะไร?

     สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา

อ่านต่อ