การตั้งเวลาในการปิดคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

การใช้งาน projector โดยผ่านอุปกรณ์ไร้สาย โดยใช้ Smartphone

การใช้งาน projector ยี่ห้อ EPSON ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน

อ่านต่อ

สหกิจศึกษามีประโยชน์อย่างไร?

อ่านต่อ

สหกิจศึกษาคืออะไร?

     สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา

อ่านต่อ