สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน : Thai-German Dual Education And E-learning Development Institute
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ